ISTRA-HIDRO PROJEKT

Projektni Partnerji

Geološki zavod Slovenije (GeoZS) v okviru svoje dejavnosti, poleg znanstveno raziskovalne dejavnosti, naloge geološke strokovne službe in dejavnosti povezane z aplikativno razvojnimi projekti, opravlja: izvajanje temeljnih raziskav s področja geologije (stratigrafija, minerologija, palontologija, hidrogeologija, inženirska geologija, geokemija); geološke raziskave nacionalnega pomena, zbira in posreduje geološke podatke in dokumentacije za namene splošne geološke evidence ter izdeluje geološke karte in drugo geološko dokumentacijo v skladu s predpisi na področju varstva okolja; pripravlja strokovne geološke podlage za namene podeljevanja rudarskih pravic in izdelovanja programov gospodarjenja z mineralnimi surovinami v skladu z zakonom in drugimi predpisi o rudarstvu, izdeluje bilance stanja mineralnih surovin in izdeluje druge strokovne podlage za upravne naloge države na področju rudarstva; pripravlja strokovne podlage v zvezi s plazljivimi območji; pripravlja evidence podzemnih voda ter v zvezi s tem strokovne podlage za načrte upravljanja z vodami, vodne pravice in varovanje podzemnih voda; vzpostavlja in vzdržuje geološki informacijski sistem; zbira, preverja, urejuje in posreduje geološke podatke; vodi podatkovne baze; vodi strokovni in materialni arhiv vseh geoloških raziskav državnega ozemlja; izvaja geološki nadzor pripravlja strokovne podlage iz dejavnosti zavoda za potrebe državne uprave; izvaja aplikativne raziskave v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem infrastrukturnih in drugih gradbenih objektov; izdeluje programe in meritve ter interpretira rezultate za ocene stanja kakovosti podzemne vode; izvaja aplikativne raziskave v zvezi z načrtovanjem izrabe in upravljanjem virov podzemne vode; raziskave za izvedbo odlagališč komunalnih in posebnih odpadkov; vključenost v izvajanje dodiplomskih programov in podiplomskih študijskih programov na Univerzi v Ljubljani in na Univerzi v Novi Gorici; organizacija mednarodnih znanstvenih srečanj; sodelovanje v mednarodnih projektih.

Spletna stran: www.geo-zs.si

Kontakt:

Ime: Mag. Joerg Prestor

Email: joerg.prestor@geo-zs.si

Telefon: +386 (0)1 2809-793

Ime: doc. dr. Marko Komac

Email: marko.komac@geo-zs.si

Telefon: +386 (0)1 2809-700

Po statutu je dejavnost Hrvatskih voda določena s 186. členom Zakona o vodah (NN 153/09), po katerem se upravljanje z vodami nanaša na naslednja dela: izdelava načrtovalskih dokumentov za upravljanje z vodami; študije in analize; urejanje voda in zaščita pred škodljivim delovanjem voda; melioracije; izkoriščanje vod – npr. ugotavljanje vodnih zalog, ohranjanje strateških zalog vode, raziskave vod; izdajanje mnenj glede na izvedbene predpise, uvajanje drugih ukrepov za namensko in gospodarno izkoriščanje voda in drugo, zaščita voda – upravljanje kakovosti vod, izvajanje monitoringa površinskih vod, vključno s prioblanimi in podzemnimi vodami in laboratorijskimi analizami za potrebe monitoringa, izpolnjevanje ukrepov iz Državnega načrta za primere izrednih in nenadnih onesnaženj ter nadzor nad izpolnjevanjem teh ukrepov drugih zavezancev, izdajanje mnenj in drugo, namakanje; upravljanje z javnim vodnim dobrom; vodenje vodne knjige in enotnega informacijskega sistema za vode ter izdajanje pravnih aktov v zvezi z vodami v skladu z Zakonom; strokovna dela v povezavi z izdajanjem koncesij za gospodarsko izkoriščanje voda; strokovni nadzor nad upoštevanjem pogojev iz pravnih aktov in koncesijskih pogojev (vodni nadzor); obračun in zaračunavanje nadomestil za koncesije za gospodarsko izkoriščanje vod; izračun in zaračunavanje vodnih nadomestil v skladu z zakonom, s katerim se ureja financiranje vodnega gospodarstva; upravljanje s posebnimi projekti določenimi z Zakonom, odlokom Vlade Republike Hrvaške ali Upravnega odbora Hrvatskih voda; druga dela, ki so z Zakonom o vodah, drugimi zakoni in po statutu v pristojnosti Hrvatskih voda.

Spletna stran: www.voda.hr

Kontakt:

Ime: Želimir Pekaš

Email: zpekas@voda.hr

Telefon: +385 (0)1 6307-635

Ime: Ured direktora

Email: ured_direktora@voda.hr

Telefon: +385 (0)1 6307-401

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na lokaciji v Kopru izvaja javno-zdravstvene dejavnosti za območje primorskih občin ( Divača, Hrpelje-Kozina, Il. Bistrica, Izola, Koper,Komen, Pivka, Postojna in Sežana). V okviru tega laboratorij izvaja naslednje dejavnosti : mikrobiološka preizkušanja na področju medicinske mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti, sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega in notranjega nadzora za druge naročnike na področju voda, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja, živil, materialov in drugih vzorcev, izvajanje vzorčenj in laboratorijskih preskušanj v okviru programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter izvajanje laboratorijskih preskušanj vzorcev, odvzetih v okviru programov inšpekcijskega in notranjega nadzora za druge naročnike, vključno s pripravo poročil, izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za vzorce iz prejšnje alineje, izvajanje nalog nacionalnih referenčnih laboratorijev, ki vključujejo uvajanje, validacijo in akreditacijo novih metod preskušanj ter vzdrževanje referenčnih sevov in materialov, sodelovanje v delovnih telesih uradnih institucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni, izvajanje dejavnosti mobilne ekološke enote na področju okolja za primere možnih okoljskih tveganj, zagotavljanje strokovne podpore pristojnim ministrstvom in inšpektoratom, strokovna podpora v postopkih presoj vplivov okolja na zdravje v skladu s posebnimi predpisi, sodelovanje pri razvojnem in strokovnem delovanju na področju okoljsko-zdravstvenega informacijskega sistema, obveščanje in osveščanje javnosti ter poročanje v skladu s posebnimi predpisi, pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo na področju dejavnosti NLZOH.

Spletna stran: www.nlzoh.si

Kontakti:

Ime: Alenka Kozelj

Email: alenka.kozelj@nlzoh.si

Telefon: +386 (0)5 6630-883

Ime: Nadja Mrmolja

Email: nadja.mrmolja@nlzoh.si

Telefon: +386 (0)5 6630-882

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Istra-Hidro projekt:

Trajnostno upravljanje s čezmejnimi podzemnimi vodami med Tržaškim in Kvarnerskim zalivom.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: