ISTRA-HIDRO PROJEKT

Opis Projekta

 

Celoten projekt je usmerjen v varovanje čezmejnih podzemnih vod in zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode, skladno s smernicami Vodne direktive (EU Water Framework Directive).

Projekt vključuje naslednja načela trajnostnega razvoja: spodbujanje in varovanje osnovnih pravic (v tem primeru pravice prebivalstva do kakovostne pitne vode), boljše gospodarjenje z naravnimi viri (v tem primeru gospodarjenje s podzemnimi vodami), sodelovanje prebivalstva (v tem primeru spodbuda projekta s pomočjo tiskanih promocijskih gradiv, interaktivnih delavnic za ciljne skupine, s pomočjo proste dostopnosti do podatkov in rezultatov preko spletnih strani in aplikacije).

V okviru projekta bosta izvedeni dve delavnici na katerih bodo sodelovale ciljne skupine (lokalna administracija, nevladne organizacije, lokalno prebivalstvo, javne službe), s čemer bo javnost seznanjena z dejavnostmi in rezultati projekta na eni stran, po drugi strani pa bodo neformalni način njihovega izobraževanja o varovanju čezmejnih kraških podzemnih vod in trajnostnemu razvoju takih območij. Posebej pomembna je predvideno dejavno vključevanje ciljnih skupin v usklajevanje skupnih načrtov in smernic. Razvoj teh območij je lahko trajnosten samo s pomočjo skupinih koordiniranih dejavnosti in motivacije lokalnega prebivalstva, ki je dobro obveščeno z zanesljivimi informacijami.

ČEZMEJNI UČINKI IN DODANA VREDNOST PROJEKTA

Čezmejno sodelovanje je nujno, saj je temelj skupnega upravljanja s prostorom s čezmejnimi podzemnimi vodami. Do sedaj sta obe državi enostransko izvajali vodovarstvena območja za vodne vire v javni oskrbi in v nazadnje tudi enostransko določali meje teles podzemne vode. Vendarle, ker gre za čezmejne vodonosnike in pozdemno vodo, ki se napaja (obnavlja) na eni strani državne meje, izteka pa na drugi, in ker lahko kot posledica tega morebitno onesnaženje, ki bi se zgodilo na eni strani meje, neposredno vpliva na onesnaženje voda za pitje na drugi strani meje, cilji projekta nikakor ne morejo biti učinkovito doseženi samo na državni ali nižji (lokalni ali regionalni) ravni.

Čezmejni učinek na ravni celega projekta se bo pokazal v: (1) skupni opredelitvi naravnih razmer na čezmejnem območju, (2) opredelitvi ogroženosti in stopnje obremenitev na podzemne vode, (3) opredelitvi stanja vodnih virov, (4) izdelavi enotnega sistema monitoringa podzemnih vod znotraj čezmejnih teles podzemne vode, (5) izdelavi informacijskega sistema za prikaz in spremljavo stanja vodnih virov povezanih z obeh strani meje, (6) zaščiti vodnih virov, ki se izkoriščajo v eni državi, prispevno območje pa se nahaja na ozemlju druge države, ter (7) izboljšanju osveščenosti o potrebi skupnega delovanja pri varovanju in upravljanju z vodnimi viri v obojestransko korist.

Dodana vrednost uporabe evropskih sredstev je okrepitev in pospešitev sodelovanja javnosti v čezmejnem območju, s pomočjo natančno usmerjenih dejavnosti za skupno varovanje in ohranjanje vodnih virov, ki se napajajo z ene strani, pijejo in uporabljajo pa z druge strani državne meje. Čezmejna vrednost z družbeno-ekonomskega vidika je spodbujanje pobude in dejavnosti lokalnih skupnosti, z jasno podporo ustanov, ki delujejo na državni ravni.

Del rezultatov, predvsem tistih, ki se nanašajo na popolnoma razdelane in strukturirane baze podatkov, geografsko informacijski sistem ter obojestransko sprejemljive metode in parametre spremljanja stanja kakovosti čezmejnih podzemnih vod ter meril za izvedbo varovanja čezmejnih vodnih virov, predstavlja trajen prispevek in bo neposredno uporaben na preostalem delu meje med Slovenijo in Hrvaško.

- Dejavnosti po izteku operacije: projektni partnerji bodo vzdrževali skupni informacijski sistem v skladu s standardi INSPIRE in WISE ter posredovali prosto dostopne rezultate projekta preko svojih spletnih strani in geoinformacijskega sistema, v okviru in za promocijo svojih dejavnosti.

- Uporabnik neposrednih učinkov projekta: lokalna in regionalna skupnost in prebivalstvo, ministrstva pristojna za vode z agencijam, projektni partnerji, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja.

INOVATIVNOST PROJEKTA

Inovativni pristop predstavlja celovita uporaba hidrogeoloških, hidrokemijskih in izotopskih analiz ter skupne metodologije za določanje vodovarstvenih območij in ukrepov varovanja podzemnih vod. Z izvedbo tega projekta bo uveden inovativen pristop kompleksnega povezovanja znanstvenih raziskav in upravljanja z vodnimi viri. To povezovanje bo temeljilo na neposredni izmenjavi georeferenciranih informacij med neposrednimi uporabniki prostora in upravljavci, s pomočjo konceptualnih modelov naravnega sistema kot nosilcev informacije in grafičnega prikaza. To je temelj za izdelavo načrtov upraljanja čezmejnih podzemnih vod in vzpostavitev trajnega opazovanja iztokov podzemnih vod.

Osnovna strategija projekta je usmerjena v prispevek sodobnemu gospodarjenju s podzemnimi vodami na čezmejnem območju in njegovem razvoju v smislu trajnostnega gospodarjenja s prostorom. Projekt je usmerjen na končne uporabnike: nacionalno in lokalno/regionalno administracijo, komunalna podjetja in nevladne organizacije, katerih osnovni cilj je varovanje okolja.

SKLADNOST PROJEKTA Z EVROPSKIMI POLITIKAMI IN STRATEGIJAMI IN Z NACIONALNIMI IN REGIONALNIMI POLITIKAMI

Lizbonska strategija – projekt je usmerjen vsaj v dva cilja, na katerih temelji Lizbonska strategija, z ozirom na krepitev konkurenčnosti EU. To sta: (1) odpiranje evropskega prostora za raziskave in inovacije in (2) tranjnostni razvoj, ki zagotavlja dolgoročno kvalilteto življenja.

Goeteburška strategija – projekt obravnava dve pomembni prednostni nalogi te strategije: (1) opredelitev grožnje za zdravje ljudi (v tem projektu se to nanaša na opredelitev stanja kakvosti vode, ki se na obravavanem območju obravnava za pitje) in (2) gospodarjenje z naravnimi viri (v tem projektu so to podzemne vode).

Vodna direktiva EU – projekt je usmerjen v izpolnjevanje Vodne direktive na čezmejnem območju med Slovenijo in Hrvaško in izdelavo podlag za Načrt upravljanja z vodami v naslednjem načrtovalskem obdobju 2015-2021. Vodna direktiva vzpostavlja skupno politiko EU o vodah, usmerja države k celovitemu načrtovanju vodnih teles, z vključevanjem najširše javnosti in ciljev posameznih sektorjev. Poleg tega usmerja države članice v čezmejno načrtovanje na ravnih bazenov, neodvisno od političnih in administrativnih meja.

Na slovenski strani se projektni cilji skladajo z nameni in cilji Zakona o varstvu okolja ( Ur.l. RS, št. 41/2004), kot so preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja.... Prav tako se projekt sklada s cilji iz Zakona o vodah (Ur.l. RS, št. 67/2002), kot so doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.

Aktivnosti projekta se ujemajo tudi z nameni in cilji Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske 2007-2013, ki naj bi prispevali k varovanju okolja, narave in kulturne dediščine ter drugega javnega dobrega.

Projekt je popolnoma skladen z nacionalno in regionalno politiko Hrvaške, saj, po Zakonu o vodah (NN br.153/09), predstavljajo načrti upravljanja drugi pomemben dokument po Strategiji upravljanja z vodami. Rezultati tega projekta zagotavljajo neizogibno potrebne podlage za izdelavo načrtov upravljanja – 36. člen (Načrt upravljanja z vodami), 44. člen (monitoring), 45. člen (analiza značilnosti vodnega območja), 46. člen (razvrstitev vodnih teles), 48. člen (varovana območja), 90. In 91. člen (vodovarstvena območja – vsi členi Zakona o vodah (NN br. 153/09)).

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Istra-Hidro projekt:

Trajnostno upravljanje s čezmejnimi podzemnimi vodami med Tržaškim in Kvarnerskim zalivom.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: