ISTRA-HIDRO PROJEKT

Povezave

SLOVENIJA

NAČRT UPRAVLJANJA VODA ZA VODNI OBMOČJI DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA 2009-2015 IN PROGRAM UKREPOV UPRAVLJANJA VODA

Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (v nadaljnjem besedilu: NUV) je uveljavljen na podlagi Uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS št.: 61/11).

http://www.arhiv.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda_za_vodni_obmocji_donave_in_jadranskega_morja_2009_2015/

Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/045/06 in 58/11)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV1024

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 49/0872/12 in 69/13)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4397

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

http://www.uradni-list.si/1/content?id=109650

Uredba o standardih kakovosti podzemne vode

http://www.uradni-list.si/1/content?id=58653

Metodologija za opredelitev vodnih teles podzemne vode Republike Slovenije, GeoZS 2005

 

HRVATSKA

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA (Zagreb, 26. lipnja 2013.)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_82_1737.html

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 66/11 i 47/13)

http://www.propisi.hr/print.php?id=3947

Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta voda za piće u Istarskoj županiji

http://www.istra-istria.hr/index.php?id=1752

http://www.istra-istria.hr/index.php?id=2404

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=25654

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2460.html

Uredba o standardu kakvoće voda (NN 89/10).

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_89_2502.html

 

 

EVROPA

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (EEA) - AN AGENCY OF THE EUROPEAN UNION.

       WFD River Basin District Information viewer

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/soe-wfd/wfd-river-basin-district-info-viewer

       WFD: Ground Water Viewer

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/soe-wfd/wfd-ground-water-viewer

       WFD: Surface Water Viewer

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/soe-wfd/wfd-surface-water-viewer

UNESCO & INWEB, 2007. Transboundary Groundwaters in South-Eastern Europe: Assessment and future perspectives. 23rd-24th April, 2007, Thessaloniki, Greece. Annex 1 Data Collection Questionnaire, p. 14. Prepared by UNESCO Chair and Network “INWEB” at the Aristotle University of Thessaloniki “The International Chair and Network of Water-Environment Centres for the Balkans”, 24 p.

UNESCO & INWEB, 2007

EUROPEAN COMMUNITIES, 2010. Guidance on risk assessment and the use of conceptual models for groundwater. Guidance document No. 26. Technical Report - 2010 – 042. Common implementation strategy for the water framework directive (2000/60/EC). Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg: 2010. 70 p.

EUROPEAN COMMUNITIES, 2010. Guidance on risk assessment and the use of conceptual models for groundwater

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Partnerji

Istra-Hidro projekt:

Trajnostno upravljanje s čezmejnimi podzemnimi vodami med Tržaškim in Kvarnerskim zalivom.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: