Peti delovni sestanek upravnega odbora projekta ISTRA-HIDRO

Peti delovni sestanek upravnega odbora projekta ISTRA-HIDRO

Peti radni sastanak upravnog odbora projektnog tima ISTRA-HIDRO

 

04.06.2014., od 10.00 do 15.00

 

Občina Hrpelje – Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina

 


Slika 1. Zahvala občini Hrpelje – Kozina, še posebej gospe Alenki Pečar, da je omogočila sestanek na sedežu občine. / Zahvala opčini Hrpelje – Kozina, a posebno gospođi Alenki Pečar, da nam je omogućila održanje sastanka u njihovim prostorijama (Foto: S. Mozetič).

 


Slika 2. Želimir Pekaš / Joerg Prestor – začetek obravnavane sedem točk z dnevnega reda sestanka / početak rasprave sedam tačaka na dnevnom redu sastanka (Foto: S. Mozetič).

 


Slika 3. Barbara Simić (koordinatorka projekta, zapisničarka) & Martin Podboj (informatik, spletna stran / internetska stranica) (Foto: S. Mozetič).

 


Slika 4. Janko Urbanc v razpravi / u raspravi (Foto: S. Mozetič).

 


Slika 5. Luca Zini na koncu rednega sestanka kot gost s projekta Astis predstavlja njihove izkušnje pri uporabi metode SINTACS za določanje ranljivosti podzemne vode / Luca Zini na kraju redovnog sastanka kao gost sa projekta Astis predstavlja njihova iskustva kod upotrebe metode SINTACS za određivanje ranjivost podzemne vode (Foto: S. Mozetič).

 

 

 

 

 


 

Slika 6. Luca Zini je predstavil izdelavo karte ranljivosti na primeru dela aluvialnega vodonosnika ob reki Soči. Karta predstavlja zelo natančno določitev ranljivosti z veliko podatki, tudi vrtinami in meritvami (7 kriterijev = 7 kart – 3 koraki). / Luca Zini predstavio je izradu karte ranjivosti na primjeru dijela aluvijalnog vodonosnika uz rijeku Soču. Karta predstavlja vrlo podrobnu određenje ranjivosti na osnovu mnogo podataka, također bušotina i mjerenja (7 kriterija = 7 karti – 3 koraki) (Foto: S. Mozetič).

 

 


Slika 7. Bogomir Celarc nas je po sestanku vodil in nam predstavil značilne geološko-strukturne razmere na slovenskem zaledju Istre / Poslije sastanka Bogomir Celarc nas je vodio i predstavio karakteristične geološko-strukturne prilike u slovenskom zaleđu Istre (Bogomir Celarc, Joerg Prestor, Janko Urbanc, Miro Mavc, Alenka Koželj, Krešimir Maldini, Erika Batagelj, Nadja Mrmolja, Krešimir Pekaš, Luca Zini, Barbara Simić)  (Foto: S. Mozetč).

 


Slika 8. Prešnica (v useku za šolo) – značilna flišna guba nad narivom v globini / Prešnica (ukop kod škole) – karakteristična flišna bora iznad navlake u dubini (Foto: S. Mozetič).

 


Slika 9. Usek nad zgornjim vhodom avtocestnega predora Kastelec  – dobro viden nariv apnenca na fliš / Ukop iznad gornjeg ulaza u tunel autoputa Kastelec  – dobro vidna navlaka vapnenca prijeko fliša (Foto: S. Mozetič).

 


Slika 10. Usek nad zgornjim vhodom avtocestnega predora Kastelec  – nariv apnenca (levo) na fliš (desno) / Ukop iznad gornjeg ulaza u tunel autoputa Kastelec  –navlaka vapnenca (lijevo) prijeko fliša (desno) (Foto: S. Mozetič).

 


Slika 11. Črni kal (turški stolp) – Črnokalski narivni prelom in panorama kraškega narivnega roba / Črni kal (turski toranj) – Črnokalski navalačni prelom i panorama krškog navalčnog ruba (Foto: S. Mozetič).

 


Slika 12. Značilna čičarijska luskasta zgradba v dolini Rižane – pogled s turškega stolpa – Črni kal / Karakteristična ljuskava struktura Čičarije u dolini Rižane – pogled s turskog tornja – Črni kal (Foto: S. Mozetič).

 

 


Slika 14. Viadukt Črni kal med flišnim hribovjem na jugu in kraškim robom na severu – preko doline Osapske reke / Viadukt Črni kal između flišnih brda na jugu i krškog ruba na sjeveru – iznad doline Osapske reke (Foto: S. Mozetič).

 

 


Slika 13. Črni kal - turški stolp) / Črni kal - turski toranj (Mitja Janža, Barbara Simić, Miro Mavc) (Foto: S. Mozetič).

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: