ISTRA-HIDRO PROJEKT

Projektni Partnerji

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na lokaciji v Kopru provodi aktivnosti za zaštitu zdravlja na području primorskih općina (Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper,Komen, Pivka, Postojna i Sežana). U okviru tih aktivnosti laboratorij izvodi provedbu mikrobioloških analiza na području medicinske mikrobiologije za potrebe izvodjača zdravstvene aktivnosti, sudjelovanje u pripremi i uskladjivanju programa nacionalnog monitoringa i programa uzorkovanja i analiza u okviru inspekcijskog i unutarnjeg nadzora za druge stranke na području voda, zemlje, zraka, bioloških sistema, bivalnog okoliša, hrane, materiala i drugih uzoraka, izvodjenje uzorkovanja i laboratorijskih analiza u okviru nacionalnog monitoringa i izvodjenje laboratorijskih analiza inspekcijskih uzoraka i uzoraka unutarnje kontrole drugih stranaka , priprema izvješća , izrada ocjena skladnosti , zaštite i ocjena rizika za uzorke iz predhodne alineje, provedba zadataka nacionalnih referenčnih laboratorija, koji uključuju uvedbu, validaciju i akreditaciju novih analiza , sudjelovanje u radnim tijelima uradnih institucija na nacionalnoj razini, na razini EU i medjunarodnoj razini, provedba aktivnosti mobilne ekološke jedinice na području okoliša u primjerima mogućih rizika u okolišu, nudenje stručne potpore pristojnim ministarstvima in inšpektoratima, stručna potpora u postupcima procjene upliva okoliša na zdravlje u skladu sa posebnim propisima, sudjelovanje u razvojnom i stručnom djelovanju na području okoliško-zdravstvenog informacijskog sustava , obavještavanje i osviješćivanje javnosti i izvještavanje u skladu s posebnim propisima , pedagoški, znanstveno-istraživački i obrazovni rad na področju aktivnosti NLZOH.

Spletna stran: www.nlzoh.si

Kontakti:

Ime: Alenka Kozelj

Email: alenka.kozelj@nlzoh.si

Telefon: +386 (0)5 6630-883

Ime: Nadja Mrmolja

Email: nadja.mrmolja@nlzoh.si

Telefon: +386 (0)5 6630-882

Prema Statutu Hrvatskih voda djelatnost je određena člankom 186. Zakona o vodama (NN 153/09) prema kojem se upravljanje vodama odnosi na poslove: izrada planskih dokumenata za upravljanje vodama; studijski i analitički poslovi; uređenje voda i zaštita od štetnog djelovanja voda; melioracijska odvodnja; korištenja voda – primjerice utvrđivanje zaliha voda, skrb o strateškim zalihama voda, vodoistražni radovi; davanje mišljenja na provedbene propise, poduzimanje drugih mjera za namjensko i racionalno korištenje voda i dr., zaštita voda – upravljanje kakvoćom voda, provedba monitoringa površinskih, uključivo i priobalnih voda i podzemnih voda, uključivo i laboratorijske poslove u provedbi monitoringa, primjena i nadzor nad primjenom drugih obveznika primjene mjera iz Državnoga plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja, davanje mišljenj i dr., navodnjavanje; upravljanje javnim vodnim dobrom; vođenje vodne dokumentacije i jedinstvenoga informacijskog sustava voda te izdavanje vodopravnih akata u skladu sa Zakonom; stručni poslovi u vezi s davanjem koncesija za gospodarsko korištenje voda; stručni nadzor nad provođenjem uvjeta iz vodopravnih akata i koncesijskih uvjeta (vodni nadzor); obračun i naplata naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda; obračun i naplata vodnih naknada u skladu sa zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva; upravljanje posebnim projektima određenih Zakonom, odlukom Vlade Republike Hrvatske ili Upravnoga vijeća Hrvatskih voda; drugi poslovi stavljeni u nadležnost Hrvatskim vodama Zakonom, drugim zakonom i statutom Hrvatskih voda.

Spletna stran: www.voda.hr

Kontakt:

Ime: Želimir Pekaš

Email: zpekas@voda.hr

Telefon: +385 (0)1 6307-635

Ime: Ured direktora

Email: ured_direktora@voda.hr

Telefon: +385 (0)1 6307-401

Geološki zavod Slovenije (GeoZS) u okviru svoje djelatnosti, pored znanstveno istraživačke djelatnosti, zadataka geoloških stručnih službi i djelatnosti uz aplikativno razvojne projekte, izvodi: temeljna istraživanja iz područja geologije (stratigrafija, minerologija, paleontologija, hidrogeologija, inženirska geologija, geokemija);geološka istraživanja nacionalnog značaja, sakuplja i posreduje geološke podatke i dokumentaciju za svrhe opće geološke evidencije te izrađuje geološke karte i drugu geološku dokumentaciju u skladu s propisima na području zaštite okoline; priprema stručne podloge u vezi s područjima klizišta; priprema evidencije podzemnih voda te u vezi s tim stručne fondove za planove upravljanja sa vodama i zaštitu podzemnih voda; vodi geološki informacijski sustav; sakuplja, provjerava, uređuje te posreduje geološke podatke; vodi baze podataka; vodi stručni i materijalni arhiv svih geoloških istraživanja državne zemlje; izvodi geološki nadzor priprema stručne osnove iz djelatnosti zavoda za potrebe državne uprave; izvodi aplikativna istraživanja u vezi s planiranjem i izvođenjem infrastrukturnih i drugih građevinskih objekta; Izrađuje programe i mjerjenja te interpretira rezultate za ocjene kakvoće podzemne vode; izvodi aplikativna istraživanja u vezi s planiranjem potrošnje i upravljanja resursa podzemne vode; istraživanja za provedbu odlagališta otpada; uključenost u izvođenje dodiplomskih programa i poslijediplomskih studijskih programa na Univerzitetu u Ljubljani i na Univerzitetu u Novi Gorici; organizacija međunarodnih znanstvenih susreta; sudjelovanje u međunarodnim projektima.

Spletna stran: www.geo-zs.si

Kontakt:

Ime: Mag. Joerg Prestor

Email: joerg.prestor@geo-zs.si

Telefon: +386 (0)1 2809-793

Ime: doc. dr. Marko Komac

Email: marko.komac@geo-zs.si

Telefon: +386 (0)1 2809-700

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Istra-Hidro projekt:

Održivo upravljanje prekograničnim podzemnim vodama između Tršćanskog i Kvarnerskog zaljeva.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: