ISTRA-HIDRO PROJEKT

Opis Projekta

 

Projekt je usmjeren na zaštitu prekograničnih podzemnih voda i osigurava dovoljene količine kvalitetne pitke vode, u skladu sa smjernicama Okvirna direktiva o vodama EU (EU Water Framework Directive).

Projekt uključuje sljedeće principe održivog razvoja: promicanje i zaštita temeljnih prava (u ovom slučaju pravu stanovništva na kvalitetne pitke vode), bolje upravljanje prirodnim resursima (u ovom slučaju upravljanje podzemnih voda), sudjelovanje stanovništva (u ovom slučaju poticaj projekta uz pomoć tiskani promotivni materijal, interaktivne radionice za ciljne skupine, kroz slobodan pristup podacima i rezultatima putem internetska stran projekta i GIS aplikacije).

Projekt će se provoditi dvije radionice uz sudjelovanje ciljnih skupina (lokalne uprave, nevladine organizacije, lokalne zajednice, javne službe), s kojima će javnost biti informirana o aktivnostima i rezultatima projekta, s jedne strane, sa druge strane, neformalni način njihovog obrazovanja o zaštiti prekograničnog krša podzemnih voda i održivi razvoj u tim područjima. Od posebnog interesa je uvjet za aktivno uključivanje ciljnih skupina u koordinaciji zajedničkih planova i smjernica. Razvoj ovih područja može održati samo kroz niz koordiniranih akcija i motivacije lokalnog stanovništva koje je dobro informiranim pouzdane informacije.

PREKOGRANIČNI UČINCI I DODANA VRIJEDNOST PROJEKTA

Prekogranična suradnja je nužna jer iz nje proizlazi zajedničko upravljanje prostorom s prekograničnim podzemnim vodama. Do sada je svaka od država zaštitne zone izvorišta javne vodoopskrbe, a u novije vrijeme i definiranje cjelina podzemnih voda provodila samostalno. Međutim, budući da se radi o prekograničnim vodonosnicima i podzemnim vodama koje se napajaju (obnavljaju) na jednoj strani državne granice, a istječu na drugoj strani granice i da, kao posljedica toga, potencijalno onečišćenje koje bi se dogodilo s jedne strane granice može izravno utjecati na onečišćenje vode za piće s druge strane granice, ciljevi projekta nikako ne mogu učinkovito biti dosegnuti samo na nacionalnoj i niže od toga (lokalnoj ili regionalnoj) razini.

Prekogranični učinak na razini cijelog projekta odražava se u: (1) zajedničkom definiranju prirodnih uvjeta na prekograničnom području, (2) definiranju ugroženosti i stupnja opterećenja na podzemne vode, (3) definiranju stanja vodnih resursa, (4) izradi jedinstvenog sustava monitoringa podzemnih voda unutar prekograničnih cjelina podzemnih voda, (5) izradi informacijskog sustava za prikaz i praćenje stanja povezanih vodnih resursa s obje strane granice, (6) zaštiti vodnih resursa koji se koriste u jednoj državi a priljevno područje im se nalazi na prostoru druge države, te (7) podizanje svijesti o potrebi zajedničkog djelovanja u zaštiti i upravljanju vodnim resursima na obostranu korist.

Dodana vrijednost korištenja evropskih sredstava je pojačanje i ubrzanje suradnje javnosti u prekograničnom području na temelju precizno usmjerenih aktivnosti za zajedničku zaštitu i brigu o vodnim resursima, koji se napajaju s jedne strane a piju i upotrebljavaju s druge strane državne granice. Prekogranična vrijednost s obzirom na društveno-ekonomski učinak je poticanje inicijative i aktivnosti lokalnih zajednica uz jasnu potporu institucija na državnoj razini.

Dio rezultata projekta, a to se prvenstveno odnosi na potpuno razrađene i strukturirane baze podataka i geografski informacijski sustav, te usuglašene i zajednički prihvatljive metode i parametre praćenja stanja kakvoće prekograničnih podzemnih voda i pravila za provedbu zaštite prekograničnih izvorišta, predstavljaju trajan doprinos i izravno su primjenljivi na preostalom dijelu granice između Slovenije i Hrvatske.

- Aktivnosti po završetku operacije: Pojektni partneri će održavati zajednički informacijski sustav u skladu sa standaradima INSPIRE i WISE i distribuirati prosto dostupne rezultate projekta preko svojih WEB stranica i GIS-a u okviru i za promociju svojih aktivnosti.

- Korisnik neposrednih učinaka projekta: Lokalna i regionalna zajednica i stanovništvo, Ministarstva nadležna za vode sa agencijama, projektni partneri, ne-vladine organizacije s ciljem zaštita okoliša.

INOVATIVNOST PROJEKTA

Inovativni pristup se odnosi na integralnu primjenu hidrogeoloških, hidrokemijskih i izotopnih analiza i zajedničku metodologiju pri definiranju područja zaštite i mjera zaštite podzemnih voda. Izvedbom ovog projekta uvest će se inovativan pristup kompleksnog povezivanja znanstvenih istraživanja i upravljanja vodnim resursima. To povezivanje temeljit će se na neposrednoj izmjeni georeferenciranih informacija između neposrednog korisnika prostora i upravljača pomoću konceptualnih modela prirodnog sustava kao nositelja informacije i grafičkog prikaza. Ovo je osnova za izradu planova upravljanja prekograničnih podzemnih voda i uspostavu trajnog motrenja istjecanja podzemnih voda.

Osnovna strategija projekta je usmjerena na doprinos suvremenom gospodarenju podzemnim vodama na prekograničnom području i njegovom razvitku u smislu održivog gospodarenja prostorom. Projekt je usmjeren na krajnje korisnike: nacionalnu i lokalnu/regionalnu administraciju, komunalna poduzeća i ne-vladine organizacije čiji je osnovni cilj zaštita okoliša.

USKLAĐENOST S EUROPSIM POLITIKAMA I STRATEGIJAMA I USKLAĐENOST S NACIONALNIM I REGIONALNIM POLITIKAMA

Lisabonska strategija – projekt se zasniva na minimalno dva cilja koje Lisabonska strategija s obzirom na jačanje konkurentnosti Unije temelji, a to su: (1) stvaranje europskog prostora za istraživanja i inovacije i (2) održivi razvitak koji bi osigurao dugoročnu kvalitetu života.

Goeteburška strategija – projekt razmatra dva važna prioriteta ove strategije: (1) definiranje prijetnje na zdravlje ljudi (u ovom projektu to se odnosi na definiranje stanja kakvoće vode koja se na razmatranom području koristi za piće) i (2) gospodarenje prirodnim resursima (u ovom projektu to su podzemne vode)

Okvirna direktiva o vodama EU (ODV) – cijeli projekt je usmjeren na primjenu Okvirne direktive o vodama EU na prekogranični prostor između Slovenije i Hrvatske i izradu podloga za planove upravljanja vodnim područjima u narednom planskom razdoblju 2015-2021. Okvirna direktiva o vodama (ODV), koja postavlja zajedničku politiku EU o vodama, usmjerava države ka integralnom planiranju vodnim cijelinama uključujuči najširu javnost i ciljeve pojedinačnih sektora. Pored toga usmjerava države članice u prekogranično planiranje u cjelovitom području prirodnih bazena neovisno o političkim i administrativnim granicama.

Na slovenskoj strani su projektni ciljevi u skladu sa svrhom i ciljevima Zakona o zaštiti okoliša (Službeni glasnik RS, br. 41/2004), kao što su sprečavanje i smanjenje onečišćenja okoliša, očuvanje i poboljšanje kakvoće okoliša, održivo korištenje prirodnih resursa, uklanjanje posljedica opterečenja okoliša .... Također, projekt je u skladu sa ciljevima Zakona o vodama (Službeni glasnik RS, br. 67/2002), kao što su postizanje dobrog stanja voda i drugih vodnih ekossustava, čuvanje i kontrola vode i promicanje održivog korištenja vode koji omogućuje različite vrste korištenja voda, uzimajući u obzir dugoročnu zaštitu raspoloživih vodnih resursa i njihovu kakvoću. Projektne aktivnosti su u skladu sa svrhom i ciljevima Programa regionalnog razvoja Južne Primorske 2007-2013, koji bi trebao pridonijeti zaštiti okoliša, prirode i kulturne baštine i drugih općih dobara.

Projekt je u potpunosti usklađen s nacionalnom i regionalnom politikom Hrvatske jer, prema Zakonu o vodama (NN br.153/09), planovi upravljanja vodnim područjima, nakon Strategije upravljanja vodama, predstavljaju drugi važan planski dokument upravljanja vodama. Rezultati ovog projekta čine neophodne podloge za izradu planova upravljanja - članak 36. (plan upravljanja vodnim područjima), članak 44. (monitoring), članak 45. (analiza značajki vodnog područja), članak 46. (klasifikacija vodnih tijela), članak 48. (zaštićena područja), članci 90. i 91. (zone sanitarne zaštite izvorišta (svi članci iz Zakona o vodama (NN br.153/09)).

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Istra-Hidro projekt:

Održivo upravljanje prekograničnim podzemnim vodama između Tršćanskog i Kvarnerskog zaljeva.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: